CA | ES | EN
News Details

Selecció de director. Obertura termini de presentació de candidatures
Selecció de director. Obertura termini de presentació de candidatures

27/JUL/2023
27/JUL/2023

 

Selecció de director. Obertura termini de presentació de candidatures.
 
En compliment del que preveu el punt 3.3.1 apartat d) de la “Norma reguladora dels instituts de recerca i altres estructures organitzatives de l'Agència Estatal CSIC” aprovada pel Consell Rector de 29 de novembre de 2021, iniciem el procés de selecció de la Direcció per als propers quatre anys segons el que preveu la norma esmentada.
 
Les candidatures es presentaran seguint les instruccions de la norma anterior al secretari de la Junta d'Institut, Josep Puig.
 
El termini de presentació de candidatures s'acabarà el 5 de setembre.
 

Selección de director. Apertura plazo de presentación de candidaturas.

 
En cumplimiento de lo previsto en el punto 3.3.1 apartado d) de la “Norma reguladora de los institutos de investigación y demás estructuras organizativas de la Agencia Estatal CSIC” aprobada por el Consejo rector de 29 de noviembre de 2021, iniciamos el proceso de selección de la Dirección para los próximos cuatro años según lo previsto en la mencionada norma.
 
Las candidaturas se presentarán siguiendo las instrucciones de la norma anterior al secretaio de la Junta de Instituto, Josep Puig.
 
El plazo de presentación de candidaturas acabará el 5 de septiembre.
 
 
 
Selecció de director. Obertura termini de presentació de candidatures.
 
En compliment del que preveu el punt 3.3.1 apartat d) de la “Norma reguladora dels instituts de recerca i altres estructures organitzatives de l'Agència Estatal CSIC” aprovada pel Consell Rector de 29 de novembre de 2021, iniciem el procés de selecció de la Direcció per als propers quatre anys segons el que preveu la norma esmentada.
 
Les candidatures es presentaran seguint les instruccions de la norma anterior al secretari de la Junta d'Institut, Josep Puig.
 
El termini de presentació de candidatures s'acabarà el 5 de setembre.
 

Selección de director. Apertura plazo de presentación de candidaturas.

 
En cumplimiento de lo previsto en el punto 3.3.1 apartado d) de la “Norma reguladora de los institutos de investigación y demás estructuras organizativas de la Agencia Estatal CSIC” aprobada por el Consejo rector de 29 de noviembre de 2021, iniciamos el proceso de selección de la Dirección para los próximos cuatro años según lo previsto en la mencionada norma.
 
Las candidaturas se presentarán siguiendo las instrucciones de la norma anterior al secretaio de la Junta de Instituto, Josep Puig.
 
El plazo de presentación de candidaturas acabará el 5 de septiembre.
 
 
 

Requisits:

Salary: 


Duration: 


Workday: 


Workplace: 


Start date: 


Closing date: