Projectes

Category Management

L'objectiu del projecte es la creació d'una eina informàtica que ajudi a un usuari en el proces de gestió de categories de productes. Aquesta gestió consisteix en l'agrupació dels productes que segueixen el mateix patró en categories.

ENP

La Plataforma de Negociació Electrònica, en endavant ENP, neix amb l'objectiu de donar visibilitat als resultats de la investigació que, en l'àmbit del comerç electrònic, s'estan produint a l'IIIA. En aquest sentit ENP pretén ser una plataforma bàsica de negociació electrònica on integrar els diferents prototipus que es vagin produint i poder fer demostracions del seu funcionament.

@Forecast

@Forecast logo. L'objectiu d'aquest projecte es el de proporcionar un sistema capaç de preveure les vendes de productes tenint en compte la informació històrica.