Projectes

e-Institutor

El projecte e-Institutor ( Comerç automàtic per agents intel·ligents en institucions electròniques ) intenta ser un pas endavant el l'estat dels mercats electrònics construint les eines que permetin la construcció de mercats electrònics guiats per agents.

ENP

La Plataforma de Negociació Electrònica, en endavant ENP, neix amb l'objectiu de donar visibilitat als resultats de la investigació que, en l'àmbit del comerç electrònic, s'estan produint a l'IIIA. En aquest sentit ENP pretén ser una plataforma bàsica de negociació electrònica on integrar els diferents prototipus que es vagin produint i poder fer demostracions del seu funcionament.