Llibre Intel·ligent

 

Descripció 

Llibre Intel·ligent haurà de permetre la definició i la construcció d’una eina de suport a les decisions metodològiques dels mestres, que els hi proposi itineraris formatius amb els materials (activitats generadores d’aprenentatge) que s’hauran categoritzat i etiquetat en funció de la seves característiques en relació a com s’aprenen i que s’adaptaran a les característiques i condicionants de cada alumne.


El sistema, a més, permetrà l’autorregulació de l’aprenentatge per part dels alumnes, gràcies a eines que fomentin i estimulin la metacognició. D’aquesta manera, mitjançant un canvi tecnològic, es possibilita un canvi de paradigma metodològic a dues bandes: El professorat podrà atendre molt millor les diferències individuals de l’alumnat i els alumnes podran assumir el control del seu procés d’aprenentatge.


Per una altra banda el projecte pretén combatre l’alt percentatge de fracàs escolar i d’abandonament dels estudis obligatoris, gràcies, precisament a l’alta adaptabilitat dels continguts a les necessitats educatives específiques de cada perfil d’alumne.


Per últim, pretén compensar la fractura digital amb l’ús de les TIC, afavorint la seva incorporació a l’aula, integrant-les en la quotidianitat.
 

Objectius 

  • Adapti la seqüència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge als diferents perfils personals d’aprenentatge. 
  • Doni informació al professorat sobre els trets diferencials del procés d’aprenentatge de l’alumnat que li permeti millorar les seves propostes d’ensenyament (ajuda a la presa de decisions).
  • Proveeixi als alumnes de coneixement sobre el seu procés d’aprenentatge.