Qualitat

Política de Qualitat 

INGECALEl nostre Sistema de Gestió de la Qualitat es basa en els principis definits per a tots els centres de TECNIO, a partir de la norma ISO 9001. La consultora escollida per ACC1Ó per a assessorar i auditar aquesta gestió és INGECAL.

Al nostre manual de qualitat la direcció de la UDT-IA ha definit la següent política amb la finalitat de documentar el posicionament del nostre sistema de gestió de la qualitat:

La màxima satisfacció dels clients tant externs com interns.

  • El foment de la innovació tecnològica.
  • La motivació del personal (fixos, col·laboradors, becaris, etc.).
  • La promoció d'activitats de millora continuada.
  • La presència de publicacions professionals i tècniques.
  • L'optimització de les activitats comercials i de màrqueting.
  • La confidencialitat dels projectes.
  • La realització de les activitats respectant l'entorn i el medi ambient.
  • El compromís de satisfer els requisits dels clients i els reglaments.

Certificacions

La UDT-IA està certificada per ACC1Ó com a membre de TECNIO. Això vol dir que aplica un sistema de qualitat elaborat pel ACC1Ó i auditat per l'empresa INGECAL.

Per al disseny i implantació del sistema de gestió de la qualitat de la UDT-IA, s’han tingut en compte les següents normes:

  • Model per a l’assegurament de la qualitat del procés d’acreditació de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica de TECNIO.
  • UNE-EN-ISO 9001 (2000) "Sistemes de gestió de la qualitat – Requisits".