Raonament Basat en Casos

Process repetitiu per solucionar els problemes actuals mitjançant els problemes
similars solucionats anteriorment. Basicament aquest algoritme revisa si han  existit
casos similars i utilitza les solucions aportades per intentar solucionar de la millor manera
el problema actual. Aquest algoritme intenta simular el comportament humà
utilitzant els casos antics que hi ha hagut per donar la millor solució al problema actual.