Privacitat de les Dades

La privacitat de les dades, o la privacitat de la informació és la relació entre la recollida i difusió de dades. La protecció de la intimitat on existeix informació d'identificació personal es recopila i emmagatzema - en forma digital o d'un altre tipus. Inadequat o inexistent control de la seva divulgació pot ser la causa fonamental per a la intimitat.

Privacy

Qüestions de la privacitat de les dades poden sorgir en resposta a la informació d'una àmplia gamma de fonts, com ara: cures de la salut, la justícia penal, les investigacions i processos, les institucions financeres i les transaccions, els trets biològics (és a dir, material genètic), la residència i registres geogràfica, origen ètnic. El desafiament a la privacitat de les dades és el de compartir dades, protegint la informació personal identificable. Els àmbits de la seguretat de les dades i la seguretat de la informació de disseny i utilitzar el programari, el maquinari i els recursos humans per abordar aquesta qüestió.