Intel·ligència Artificial

Robots Autònoms

Els robots autònoms són màquines intel·ligents que tenen la capacitat de realitzar tasques en un determinat entorn, sense el control explícit dels humans.  

op

 

Aquests robots han de poder treballar en entorns completament desconeguts. Per a això han de coordinar tots els seus sensors per a  orientar-se, mou-re's si tenen aquesta capacitat i interactuar amb l'entorn per a assolir les tasques que tenen assignades.

Sistemes de Suport a les Decisions

Un sistema de suport a les decisions ( Decision Support System, DSS ) es un sistema informàtic d'informació el qual ajuda a un usuari a millorar les decisions que pren, a tenir més cura i a reduir els costos sense pèrdua de qualitat.

 

DSS modulus

 

Sistemes Experts

Es poden entendre com una branca de la intel·ligència artificial. Aquests sistemes imiten les activitats d'un humà per resoldre problemes de diferents característiques. També es diu que un Sistema Expert es basa en el coneixement declaratiu i el coneixement de control.