Intel·ligència Artificial

Agents Autònoms

Els agents autònoms són entitats software que poden percebre l'entorn a on es troben, sigui predictible o no, i a més a més poden actuar sobre ell, amb la finalitat d'assolir els seus objectius, indicats amb anterioritat. El com un agent actua sobre l'entorn ho decideix ell mateix. Aquesta és la característica principal dels agents autònoms.

Agent Autonom

Confiança i Reputació

La recerca en l'àrea de mecanismes computacionals de reputació i confiança per societats virtuals és un disciplina recent, orientada a incrementar la fiabilitat i el comportament de comunitats electròniques; això s'aconsegueix introduïnt en aquestes comunitats els mecanismes de control social humans que ja són ben coneguts per nosaltres.

Institucions Electròniques

Les institucions electròniques són una manera de definir les interaccions entre agents - humans o de programari - que es poden donar en un entorn obert.

 

EIDE Interaction.

 

Negociació

Els agents són programes d'ordinador que tenen: autonomia, escullen el curs d'una acció sense intervenció humana; proactivitat, segueixen els seus propis objectius; i reactivitat, perceben l'entorn i reaccionen als canvis constants que es produeixen. Hem estat treballant en aspectes socials dels agents quan interactuen a través de diàlegs en l'àrea de negociació automatitzada.

Negociació

Optimització de Restriccions

Molts problemes d'optimització combinatòria dintre de la Intel·ligència Artificial es poden respresentar mitjançant restriccions. L'optimització de restriccions permet modelar i solucionar problemes d'optimització combinatòria. Problemes relacionats amb la planificació de calendaris, logística i planificació en general, són exemples de problemes d'optimització de restriccions.
 
scheduling

Privacitat de les Dades

La privacitat de les dades, o la privacitat de la informació és la relació entre la recollida i difusió de dades. La protecció de la intimitat on existeix informació d'identificació personal es recopila i emmagatzema - en forma digital o d'un altre tipus. Inadequat o inexistent control de la seva divulgació pot ser la causa fonamental per a la intimitat.

Privacy

Problemes d'Optimització Combinatòria

La Optimització Combinatòria és una branca de la optimització. El seu domini consisteix en problemes d'optimització a on el conjunt de possibles solucions és discret o es pot reduir a un conjunt discret.

Quan s'ha de treballar amb problemes d'optimització combinatòria, l'objectiu és trobar la millor solució possible que existeixi, també anomenada solució òptima, que és aquella que minimitza una funció de cost donada.

Raonament Aproximat i Soft computing

Molts problemes reals no poden esser modelats dintre del marc de la Lògica Clàssica. Per tal de poder treballar amb la incertesa i la imprecisió diferents mètodes i les seves formalitzacions han sigut estudiats i aplicats per tal de desenvolupar sistemes intel·ligents.

Raonament Automàtic

Aquest camp treballa amb problemes de deducció expressats amb algun tipus de Lògica. Actualment es treballa amb lògica clàssica, multi-valuades i d'alt ordre. L'objectiu es encadenar de forma adecuada les inferències per resoldre automàticament els problemes de deducció. Com els problemes de deducció que tractem són complicats de resoldre, l'anàlisis i optimització dels recursos utilitzats, principalment el temps, és prioritari. 

Raonament Basat en Casos

Process repetitiu per solucionar els problemes actuals mitjançant els problemes
similars solucionats anteriorment. Basicament aquest algoritme revisa si han  existit
casos similars i utilitza les solucions aportades per intentar solucionar de la millor manera
el problema actual. Aquest algoritme intenta simular el comportament humà
utilitzant els casos antics que hi ha hagut per donar la millor solució al problema actual.