The FishMarket Tournaments

First Edition

Barcelona, 9th June 1997

FishMarket Tournaments FAQ


This page will be permanently under construction... Sorry about that mates


FishMarket Tournaments FAQ

This section shows some of the most frequently asked questions submitted by some participants


Dubte sobre el torneig...
Suposem que estan jugant dos agents...

El preu per una mercaderia va baixant: 1000,990,980...

- El primer agent oferta a 910.
- El segon agent, que te un petit delay en la connexio, encara esta
veient el preu de 
970 quan li arriba la notificacio de que l'altre ha 
ofertat a 910. Que impedira que aquest segon oferti a 920 si li
interessa? O es que
 quan li arriba la notificacio no li diuen el preu a que ha ofertat
l'altre? O es que
 no li notifiquen que l'altre ha ofertat fins que aquest hagi tingut
l'oportunitat d'ofertar al mateix preu?


	xanquete (vive!)

Aquest cas no es pot donar perque tu no veus l'oferta de la resta dels participants. El teu agent veura com va baixant el preu i, eventualment, t'arribara un missatge dient que s'ha venut el peix a un altre o a tu mateix si has fet una oferta millor, que hi ha hagut una col.lisio (mes d'una oferta al mateix preu), que han multat a algu o que s'ha expulsat a algu (podries ser tu en qualsevol d'aquests ultims dos casos). Ara be, recorda que EL PROTOCOL GARANTEIX FAIRNESS. Aixo que vol dir? Que si algu fa una oferta a 910, el teu agent tindra tambe l'oportunitat de veure el preu 910 i fer una oferta si aixi ho decideix. No importen els delays. Per aixo no t'has de preocupar. Crec que et confon una mica el tipus de subhasta. No es la subhasta classica anglesa que estem acostumats a veure. Es una subhasta holandesa, es a dir, a la baixa i guanya la primera oferta.

Dubtes
* No entenem la diferencia entre: round, auction i offer.
  Cada quant hem de pagar 10 pts.?

* Tenim la llista de bens complerta inicialment? (amb preus minims,
  de revenda...)

Una subhasta(auction) es composa de diferents rondes(rounds). A cada round se subhasta una caixa de peix(good) diferent. El subhastador va cantant els preus comencant per un preu inicial: 1500, 1490,1480,.... Cadascun d'aquests preus es el que diem una oferta (offer). D'entre els compradors participants a una ronda, aquell que en rebre un offer del subhastador decideixi comprar haura de premer el buto del seu control remot (enviar un missatge al process Java que actua com a remote control); d'aixo es del que en diem bid. Quant a quan pagueu 10 ptas, es ben facil: pagueu cada vegada que preneu part a una ronda. El buyers manager (contable de compradors) s'encarrega de descomptar-vos aquests cales de manera automatica. Inicialment no sabeu la llista de bens complerta. Nomes sabeu quin es el rang de quantitats de cada tipus de peix que hi pot haver, el rang de preus inicials de sortida i el rang de preus de revenda. Detalls d'aquesta especificacio els trobareu a la seccio Tournament description de la pagina del torneig.

Fishmarket
1.- El preu de revenda d'un producte es el mateix per a tots els lots ?
2.- Un lot s'ha de comprar tot sencer, o es poden comprar per separat
les caixes d'un lot ?
3.- El preu d'un lot es calcula multiplicant el preu pel numero de
caixes, o el preu representa el preu de tot el lot ?
4.- L'impost "e" per participar en una ronda es paga nomes si compres
algun lot de la ronda, o nomes per inscriure's-hi ?
5.- Hi ha un numero fixe de rondes per cada subhasta ? Quin ?


NOTA:
Si no es pogues saber el numero de rondes, podrieu afegir-ho ? Ens
aniria molt be per l'estrategia que hem pensat.

1. No. Cada lot es composa de varies caixes de peix. Probablement, varies caixes siguin del mateix tipus de peix, pero tindran diferents preus de sortida i diferents preus de revenda. Es a dir, cada caixa te un preu de sortida que pot oscilar dins de l'interval corresponent al tipus de peix que conte la caixa i, de la mateixa manera, tindra un preu de revenda que pot oscilar tambe dins d'un interval corresponent al tipus de peix. 2. Els compradors participen a una ronda per comprar una caixa pertanyent a un lot. Potser el mateix comprador pot arribar a comprar-les totes, pero en qualsevol cas ho haura de fer una per una. 3. Cada caixa te assignat un preu de sortida. El lot no es mes que una serie de caixes. 4. Es paga per obtenir el dret a prendre part a una ronda durant la qual se subhasta una caixa. 5. No hi ha un numero fixe de rondes per cada subhasta. Dependre del numero de caixes que contingui el lot. Per aquest torneig considerem que a cada subhasta es ven nomes un lot. Per tant, per saber el numero de rondes, nomes heu d'esperar a rebre l'informacio del lot a vendre i comptar quantes caixes n'hi ha.

http://www.iiia.csic.es/Projects/fishmarket/tour-upc-97.html
tournament@iiia.csic.es
Updated: January, 5th 1999

[ IIIA | IIIA Agents | Fishmarket Project ]